Viešoji komunikacija (BA)

Studijų programos tikslas

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus darbui visuomenės informavimo ir komunikacijos srityje, turinčius reikalingų dalykinių žinių, gebančius kurti žurnalistinę ir kitokią informacinę produkciją, siejant skirtingas raiškos priemones bei komunikacinius elementus, inicijuoti ir vykdyti įvairius komunikacijos projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinės viešosios komunikacijos veiklos srityse ir informavimo aplinkose.

Programos rezultatai

1. Įgyti profesinių įgūdžių bei žinių analitiškai mąstyti bei vertinti šiuolaikinius komunikacijos reiškinius ir problemas:

  •  profesionaliai kurti žurnalistinį ir kitokį (viešųjų ryšių, reklaminio pobūdžio) turinį, jį analizuoti ir vertinti; kurti strategijas bei parengti komunikacijos planus tam, kad būtų pasiekti šiuolaikinių organizacijų veiklos tikslai;
  • profesionaliai rašyti, analitiškai mąstyti, argumentuotai reikšti mintis, pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose, viešai kalbėti, taikyti profesinę (užsienio) kalbą.

 2. Turėti moksliniais tyrimais pagrįstų žinių apie įvairialypius komunikacijos procesus:

  • suprasti viešosios komunikacijos funkcijas demokratinėse visuomenėse bei jos ypatumus sociokultūriniuose, ekonominiuose, politiniuose ir kt. kontekstuose;
  • analizuoti, interpretuoti bei paaiškinti viešosios komunikacijos teorinius modelius, įvertinti veiksnius, lemiančius komunikacinių procesų pobūdį ir sėkmę;
  • taikyti įvairių mokslinių tyrimų metodus komunikaciniams procesams bei jų tarpusavio sąveikoms suprasti.

3. Būti susipažinus ir laikytis aukščiausių profesinių standartų bei etikos normų:

  • išmanyti, kritiškai analizuoti ir vertinti žurnalistinę bei viešųjų ryšių veiklas teisiniu, etiniu ir profesiniu aspektais.

4. Reaguoti ir gebėti prisitaikyti prie nuolat kintančios komunikacijų aplinkos bei sąlygų:

  • kūrybiškai derinti įvairias komunikacines veiklas, savarankiškai inicijuoti projektus bei juos vykdyti, prognozuoti rinkos ir komunikacijų transformacijas, greitai orientuotis nuolat kintančioje verslo ir komunikacijų aplinkoje;
  • dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę, naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo technologijomis, prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos ir sąlygų.

Profesinė praktika

Ketvirtaisiais studijų metais atliekamos dvi praktikos – žurnalistinė ir viešųjų ryšių – pasirinktose organizacijose (viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidos priemonėse, NVO, valstybės institucijų komunikacijos padaliniuose, leidybos, kt. įmonėse). Jų tikslas – studentams suteikti galimybę įgyti profesinių įgūdžių, praktinėje aplinkoje pritaikyti įgytas teorines žinias bei gebėjimus, susipažinti su studijuojamos srities praktiniais aspektais, kurie leistų geriau prisitaikyti darbo rinkoje bei suvokti jos poreikius, o taip pat lavintų kritinį mąstymą bei studentų asmenines savybes, būtinas jų profesiniam pasirengimui dirbti kintančioje komunikacijų aplinkoje.

Baigiamasis darbas

Bakalauro baigiamasis darbas – tai studento savarankiškai atliktas tyrimas, skirtas kūrybiškai ir analitiškai taikyti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus. Šis darbas yra mokslinio-tiriamojo arba mokslinio-tiriamojo-taikomojo pobūdžio projektas. Baigiamuoju darbu studentas turi parodyti, kad sugeba formuluoti savo studijų krypties problemas, savarankiškai atlikti teorinį ir praktinį/empirinį tyrimą, taikyti tinkamus tyrimo metodus, tinkamai interpretuoti tyrimo metu gautus duomenis, kritiškai vertinti informacijos šaltinius, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, tinkamai raštu ir žodžiu pateikti tyrimo medžiagą, įforminti darbą pagal nustatytus reikalavimus.

Karjeros galimybės

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos absolventai gali dirbti žurnalistais, viešųjų ryšių ar komunikacijos specialistais įvairiose organizacijose, tokiose kaip visuomenės informavimo, viešųjų ryšių bendrovės, kitų organizacijų (viešojo sektoriaus institucijų, verslo bendrovių, NVO) komunikacijos ir informacijos srities sektoriuose. Jie taip pat gali tęsti studijas labiau specializuotose magistrantūros programose, tokiose kaip VDU vykdomos Žurnalistika ir medijų analizė, Integruota komunikacija bei kitose.

Priėmimas į studijas

Priėmimas į Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programą 2014 metais vyks bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu. Stojantieji galės pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas. Bendrasis priėmimas bus organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Daugiau informacijos apie priėmimą į bakalauro studijas ir pasiruošimą jam ieškokite VDU.lt interneto svetainėje.

* Viešosios komunikacijos studijų programa (2014, 2015 metų stojimo studentams, I-II kurso)

** Viešosios komunikacijos studijų programa (2012, 2013 metų stojimo studentams, III-IV kurso)

Programos turinys

Dalykas

Kodas

Kreditų sk.

Dėstytojas /-ai

1semestras (ruduo)*
pdf icon copy Žodžio kultūra

VKS1010

4

Dr. Laura Kamandulytė-Merfeldienė
pdf icon copy Įvadas į viešosios komunikacijos studijas

VKS1002

6

Dr. Inesa Birbilaitė
Seminarai: Rūta Vainauskaitė
pdf icon copy Socialinė visuomenės struktūra

VKS1003

6

Doc. dr. Rasa Baločkaitė, Algirdas Davidavičius
Seminarai: Algirdas Davidavičius
Bendrauniversitetiniai dalykai iš A, B ir D grupių

14

Iš viso kreditų:

30 ECTS

2 semestras (pavasaris)*
pdf icon copy Viešasis diskursas

VKS1007

6

Algirdas Davidavičius
Seminarai: Algirdas Davidavičius
pdf icon copy Žurnalistikos pagrindai

VKS1009

6

Romas Sakadolskis
Seminarai: Rūta Vainauskaitė
Bendrauniversitetiniai dalykai iš A, B ir D grupių

18

Iš viso kreditų:

30 ECTS

3 semestras (ruduo)*
pdf icon copy Viešosios komunikacijos teisė

VKSN2002

5

Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė
pdf icon copy Socialinės atsakomybės komunikacija

VKSN2003

5

Prof. dr. Audronė Nugaraitė, prof. dr. Kristina Juraitė
Pasirenkamieji dalykai (pasirinkti 1):
pdf icon copy Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos

ADM3013

5

Prof. dr. Lauras Bielinis
pdf icon copy Socialinė ekonomika ir pilietinė visuomenė

ADMN4009

5

Doc. dr. Džiugas Dvarionas
Bendrauniversitetiniai dalykai iš A, B ir D grupių

10

Iš viso kreditų:

31 ECTS

4 semestras (pavasaris)*
pdf icon copy Tarptautinė komunikacija ir globalizacija

VKS2006

5

Dr. Inesa Birbilaitė, dr. Aurelijus Zykas, dr. Gintarė Žukaitė
pdf icon copy Viešųjų ryšių pagrindai

VKS2007

6

Edita Buškevičiūtė, Lina Auškalnienė
 Seminarai: Edita Biškevičiūtė
pdf icon copy Viešosios komunikacijos technologijos ir inovacijos

VKS2008

6

Lina Auškalnienė
Pasirenkamieji dalykai (pasirinkti 1):
pdf icon copy Socialinė psichologija

PSIN2001

4

Doc. dr. Visvaldas Legkauskas
pdf icon copy Spec. kursas nr. 1

VKSN1006

4

pdf icon copy Informacijos vizualizacija

MKI2004

4

Prof. Tomas Krilavičius
Bendrauniversitetiniai dalykai iš A, B ir D grupių

14

Iš viso kreditų:

29 ECTS

5 semestras (ruduo)**  
pdf icon copy Darni plėtra ir rizikos komunikacija

VKS3002

6

Dr. Inesa Birbilaitė
Seminarai: Mindaugas Norkevičius
pdf icon copy Populiariosios kultūros analizė

VKS3003

6

Algirdas Davidavičius
Seminarai: Algirdas Davidavičius
pdf icon copy Politinė komunikacija

VKS3005

6

Prof. dr. Lauras Bielinis
Seminarai: Marius Gurskas
Taikomieji moderniosios leidybos dalykai:
pdf icon copy Daugiamodalinės komunikacijos principai

VKS3004

5

Kristijonas Jakubsonas
Taikomieji žurnalistikos dalykai:
pdf icon copy Scenarijų rašymas audiovizualiniams projektams

VKSN3010

5

Doc. Jaq Greenspon

Iš viso kreditų:

28 ECTS

6 semestras (pavasaris)**
pdf icon copy Viešosios komunikacijos kontekstai ir kultūros

VKS3009

5

Prof. Auksė Balčytienė
pdf icon copy Globalizacija ir tarptautinė komunikacija

VKS3001

6

Dr. Inesa Birbilaitė
Seminarai: Inesa Birbilaitė
Taikomieji žurnalistikos dalykai:
pdf icon copy Žurnalistikos teorijos ir praktika

VKS3006

6

Prof. dr. Audronė Nugaraitė
Seminarai: Edita Buškevičiūtė, Marius Gurskas
pdf icon copy Kūrybinis teksto rašymas

VKS3007

5

Assoc. prof. Jaq Greenspon, vizituojantis dėstytojas
pdf icon copy Tiriamoji ir kritinė žurnalistika

VKS3008

4

Doc. dr. Mykolas Drunga, Edita Buškevičiūtė
Pasirenkamieji dalykai (pasirinkti 1):
pdf icon copy Vizualinės komunikacijos pagrindai

NMM1003

6

Prof. dr. Kristina Juraitė, J. D. Mininger
Seminarai: Tomas Pabedinskas
pdf icon copy Spec. kursas nr. 2

VKS4006

6

Iš viso kreditų:

32 ECTS

7 semestras (ruduo)**
Taikomieji viešųjų ryšių dalykai:
pdf icon copy Viešųjų ryšių pagrindai

VKS4001

5

Lina Auškalnienė, Edita Buškevičiūtė
pdf icon copy Marketingas ir įvaizdžio komunikacija

VKS4002

4

Doc. dr. Nina Klebanskaja
pdf icon copy Komunikacijos projektų vadyba organizacijoje

VKS4014

4

Prof. dr. Auksė Balčytienė, prof. dr. Natalija Mažeikienė
pdf icon copy Viešojo kalbėjimo menas ir retorika

VKS4004

4

Prof. dr. Irena Buckley
Taikomieji moderniosios leidybos dalykai:
pdf icon copy Leidyba ir grafinis dizainas

VKS4011

 6 Doc. dr. Jūratė Tutlytė, Sikstas Ridzevičius
pdf icon copy Žurnalistinė praktika

VKS4007

8

Edita Buškevičiūtė, Rūta Vainauskaitė

Iš viso kreditų:

31  ECTS

8 semestras (pavasaris)**
pdf icon copy Viešųjų ryšių praktika

VKS4008

8

Edita Buškevičiūtė, Rūta Vainauskaitė, Lina Auškalnienė
pdf icon copy Bakalauro baigiamasis darbas  VKS4000

15

Pasirenkamieji dalykai (pasirinkti 1):
pdf icon copy Marketingo komunikacijos

VAD4002

6

Doc. dr. Arvydas Bakanauskas
pdf icon copy Spec. kursas nr. 3

VKS4009

6

pdf icon copy Spec. kursas nr. 4

VKS4010

6

Iš viso kreditų:

29 ECTS

Iš viso kreditųprogramoje:

240 ECTS

 
Photo
Photo
Photo
Photo
cheap Jerseys wholesale nfl jerseys Wholesale Jerseys From China wholesale nfl jerseys wholesale jerseys cheap oakleys wholesale cheap nfl jerseys cheap jerseys Cheap Jerseys China fake oakleys fake ray ban sunglasses cheap gucci replica cheap oakleys discount ray ban sunglasses fake oakleys replica oakleys fake cheap ray bans wholesale cheap jerseys cheap gucci replica wholesale jerseys shop cheap fake watch sale replica oakleys replica gucci red bottom shoes cheap jerseys cheap oakleys fake oakleys cheap replica oakleys cheap replica oakleys fake oakleys replica oakleys cheap oakleys wholesale cheap oakleys outlet